Until the mountains of Dovre, acrylic, graphite on canvas, 110x140cm

Until the mountains of Dovre


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020